Leveringsbetingelser2015-09-24T13:26:30+00:00

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Januar 2015

 1. Generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder alle former for opmålinger, beregninger og kalkulationer udført af Erik Christensen, Beregnerservice, for rekvirenten(kunden), medmindre disse er fraveget udtrykkeligt ved skriftlig aftale parterne imellem. Derudover gælder generelle slags- og leveringsbetingelserne for kalkulationsregnearket Nemkalk jf. pkt. 9, 10 og 11.
 1. Formålet med beregnerselskabets forkalkulation er, at tilvejebringe et grundlag for rekvirenten, til selv at udarbejde og afgive entreprisetilbud. Det forudsættes at rekvirenten selv gennemgår og vurderer beregnerselskabets forkalkulation forinden udarbejdelse og afgivelse af tilbud, herunder at sikre, at forkalkulationens budgettering af løn- og materialespecifikationer svarer til rekvirentens ønsker og krav.
 1. Opmålinger udføres efter sædvanlige opmålingsprincipper på grundlag af det foreliggende udbudsmateriale samt eventuelt supplerende materiale, som rekvirenten måtte have fremsendt. Beregnerselskabets opmåling og prisberegning af arbejdsløn er baseret på den mellem TIB og Dansk Byggeri gældende akkordprisliste, positioner der ikke direkte kan udledes af prislisten er skønnet og bør vurderes af rekvirenten inden afgivelse af tilbud. Renoverings- og ombygningsopgaver vil blive tillagt en procentsats der står rimeligt i forhold til sagens karakter. Akkordlønnen tillægges 10 procent til dækning af daglønstimer, samt den på kalkulationsudarbejdelsestidspunktet gældende procentsats til dækning af sociale omkostninger m.m. Materialepriser /underentrepenørpriser indhentes hos entrepenørens leverandører og prissættes i kalkulationen til kostpris. Materialepriser tillægges en skønsmæssig procentsats der står rimeligt i forhold til sagens karakter, til dækning af materialespild, forbindsmidler og værne-midler. Såfremt rekvirenten ikke angiver hvilke leverandører denne ønsker anvendt, er beregnerkontoret berettiget til at udvælge leverandører.
 1. I tilfælde af fejlberegning af mængder, og-/ eller glemte ting i forhold til udbudsmaterialet bærer entrepenøren en selvrisiko på 5 procent af tilbudssummen, dog mindst 25.000 kr. Hvor tabet udgør mere end kr. 2 mio, er beregner-selskabets erstatning maksimeret til kr. 2 mio. Beregnerselskabet forbeholder sig ret til at modregne for mængder, hvor der er større mængder indregnet end faktisk forbrug. Beregnerselskabet er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte være en følge af fejl og unøjagtigheder i beregningerne, medmindre rekvirenten godtgør at beregnerkontoret har handlet groft uagtsomt, og rekvirenten ikke har eller burde have opdaget dette ved sin kontrolgennemgang. Iøvrigt gælder for vurdering af beregnerselskabets ansvar, Dansk rets almindelige regler med følgende begrænsninger og præciseringer: I tilfælde hvor beregnerselskabet måtte være erstatningsansvarlig, hæfter beregnerselskabet dog ikke for tab, der kan henføres til situationer, hvor rekvirenten går glip af en entreprise fordi rekvirenten har afgivet et for højt tilbud. I tilfælde af at beregnerselskabet har handlet uagtsomt, og ansvaret  ikke bortfalder af andre årsager, hæfter beregnerselskabet herefter udelukkende for , at rekvirenten lider tab på en bestemt entreprise, hvor kalkulationen grundet beregnerselskabets fejl, afviger i nedadgående retning i henseende til mængder, priser og lignende. Beregnerselskabets erstatningsanvar kan aldrig overstige værdien af forskellen imellem rekvirentens tilbud og det tilbud, der var umiddelbart højere end rekvirentens tilbud.
 1. Indhentning af underentreprisetilbud, udført af beregnerfirmaet for rekvirenten, er udelukkende en serviceydelse. Beregnerfirmaet påtager sig således intet juridisk ansvar for ydelsen, rekvirenten skal selv kontrollere underentre-prisetilbud for fejl og mangler, samt disses indsættelse i kalkulationen.
 1. Såfremt rekvirenten konstaterer fejl eller uoverensstemmelser i beregnerselskabets forkalkulation, skal rekvirenten omgående tilstille beregnerselskabet en skriftlig redegørelse for det registrerede forhold. Rekvirentens skriftlige reklamation skal være beregnerselskabet i hænde senest 3 måneder efter modtagelse af kalkulationen, i modsat fald anses rekvirentens krav for bortfaldet.
 1. Beregnerselskabet er ikke ansvarlig for tab hos rekvirenten, der er en følge af overskridelse af tidsfrister for levering af beregningen, med mindre rekvirenten beviser at beregnerselskabet har handlet uagtsomt. I tilfælde af force majeure, herunder naturkatastrofer, krig, hærværk, brand, arbejdskonflikter og lignende situationer, der er uden for beregnerselskabets kontrol, fritager beregnerselskabet for sin leveringsforpligtelse, det samme gælder i tilfælde af alvorlig sygdom eller ulykkestilfælde hos beregneren.
 1. Beregninger må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse benyttes af trediemand, eller iøvrigt på nogen måde over-lades til trediemand. Dette gælder uanset om benyttelse sker med eller uden vederlag, ligesom forbudet også om-fatter kundens eventuelle datterselskaber eller samarbejdspartnere og
 1. Honorar beregnes af entreprisens/opgavens svendeløn efter tabel, som en procensats af lønsummen på opgaven, der interpoleres for at finde den nøjagtige procentsats. Der ydes tillæg for lette ydervægge, lange beskrivelser og tilbudslister over 30 punkter, i henhold til gældende prisliste. Honoraret omfatter oprettelse af sagen, oprettelse af specificeret tilbudsliste på max. 30 punkter, udregning af mængder, samt prissætning af akkordløn. Honoraret omfatter derudover udskrivning af digitale tegninger incl. forbrug af papir og toner. Honoraret omfatter oprettelse af sagen, oprettelse af specificerede tilbudslister, udregning af mængder, og prissætning af akkordløn.
  Derudover betales der for følgende efter medgået timeforbrug: Indhentning og registrering af materialepriser og underentrepriser, deltagelse i forhåndsmøder, besigtigelse/ opmåling på byggeplads, forhandling og afklaring med bygherre/ rådgiver, udregning af alternative priser, udfyldelse af tilbudslister, samt kopiering og forsendelse af udbudsmateriale til leverandører og underentrepenører. Der betales kørselsgodtgørelse ved ovenstående arbejder efter prislistens gældende sats.
 1. NemKalk er en vejledende prisliste udviklet til kalkulation af tømrer- og snedkeropgaver. Herved forstås at enheds- og totalpriser altid skal tilpasses den aktuelle byggepladssituation af brugeren ved eventuelt at procentregulere, således at materialepriser vil svare til, hvad materialerne kan indkøbes for på den aktuelle sag, og timeforbruget svarer til hvad en normal gennemsnitsvend ville skulle bruge på opgaven. Erik Christensen Beregnerservice påtager sig intet ansvar i forbindelse med brug af NemKalk, og overholdelse af forkalkulationer udført i denne. NemKalk tjener udelukkende som kontrol for brugerens egne beregninger/vurderinger. Alle priser er beregnet på grundlag af normalt enfamiliehusbyggeri, om- og tilbygning af do., tag- og vinduesudskiftninger, samt mindre erhvervsbyggerier.
 1. Erik Christensen beregnerservice er ikke ansvarlig for programmets kompatibilitet med kundens øvrige IT- udstyr og software, programmets konkrete anvendelighed og for rigtigheden af beregninger foretaget med programmet. Erik Christensen beregnerservice er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade eller følgeskader, herunder driftstab, driftsforstyrrelser og tab af data, der forårsages af programmet eller kundens brug heraf. Produktansvar er begrænset til de i henhold til dansk lovgivning gældende ufravigelige regler.
 1. NemKalk licens- og opdateringsaftale er udelukkende gældende for den tegnede virksomhed og må kun benyttes af denne. Kopiering og formidling til trediepart vil blive betragtet som misbrug, og vil medføre opsigelse af aftalen samt erstatningspåkrav ifølge normal retspraksis. Alle rettigheder tilhører Erik Christensen Beregnerservice.
 1. Enhver uoverensstemmelse imellem parterne vedr. den indgåede aftale og den dertil hørende kalkulation og licita-tion, afgøres endeligt imellem parterne ved ”Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed”, jf. AB92 § 45 og 47.
 1. Manglende betaling af udregningsvederlag/licensafgift, indenfor den meddelte betalingsfrist, vil medføre tillæg af morarenter 1,50 procent pr. påbegyndt måned, samt tillæg af rykkergebyr 150 kr. pr. rykkerbrev. Ubegrundet tilbageholdelse af betalingen vil medføre udlæg af fogedretten. De hermed forbundne omkostninger afholdes af rekvirenten.